management philosophy

Ngày hôm nay tuyệt hơn ngày hôm qua, Ngày mai sẽ còn tuyệt vời hơn hôm nay

3S - Triết lý quản lý

 • Tầm nhìn quản lý

  Siêu

  thông minh

  đơn giản

 • Nguyên tắc quản lý

  với

  đổi mới

  thư giãn

 • Quy tắc ứng xử

  chăm sóc

  nhắc nhở

  chơi

  bắt

 • Giá trị cốt lõi

  sáng tạo

  nỗ lực

  tôn trọng

  hợp tác

  tin tưởng